2005-04-10

സന്ധ്യയായി തിരികൊളുത്തി
ഞങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലെത്തി
പ്രാത്ഥനയ്ക്കായ്‌ മുട്ടുകുത്തി
ഭക്തിയോടെ കൈകള്‍ കൂപ്പി

ദൈവമേ നിന്‍കുഞ്ഞു മക്കള്‍
ദിവ്യപാദം കുമ്പിടുന്നു
കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പാടിടുന്നു
വാഴ്ത്തിടുന്നു ദിവ്യനാമം