2004-11-26

നാരങ്ങപ്പാല്‌
ചൂണ്ടയ്ക്ക്‌ രണ്ട്‌
ഇലകള്‍ പച്ച
പൂക്കള്‍ മഞ്ഞ
ഓടിവരുന്ന
ആട്ടിങ്കുട്ടീനെ
പിടിച്ചോ
അത്തള പിത്തള തവളാച്ചി
ചുക്കു-മരിക്കണ ചൂലാപ്പ്‌
മറിയം വന്നു വിളക്കൂതി
ഉണ്ടോ മാണി സാറാ പീറാ കോട്ട്‌