2004-11-26

അത്തള പിത്തള തവളാച്ചി
ചുക്കു-മരിക്കണ ചൂലാപ്പ്‌
മറിയം വന്നു വിളക്കൂതി
ഉണ്ടോ മാണി സാറാ പീറാ കോട്ട്‌

1 comment:

സിബു::cibu said...

aththaLa piththaLa thavaLaachchi
chukku-marikkaNa choolaapp~
maRiyam vannu viLakkoothi
uNdO maaNi saaRaa peeRaa kOTT