2004-09-13

അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടൂ
കാക്ക കൊത്തി കടലിലിട്ടു
മുങ്ങാപ്പിള്ളേര്‌ മുങ്ങിയെടുത്തു
തട്ടാപ്പിള്ളേര്‌ തട്ടിയെടുത്തു

2 comments:

സിബു::cibu said...

ayyappantamma neyyappam chuTToo
kaakka kotthi kaTalilittu
mungaappiLLEr~ mungiyeTuththu
thaTTaappiLLEr~ thaTTiyeTuththu

മന്‍ജിത്‌ | Manjith said...

vaniyappilleru vayilittu