2004-09-13

വാ കുരുവീ വരു കുരുവീ
വാഴക്കൈമേല്‍ ഇരു കുരുവീ
നാരു തരാം, ചകിരി തരാം
കൂടുണ്ടാക്കാന്‍ കൂടേ വരൂ..

2 comments:

സിബു::cibu said...

vaa kuruvee varu kuruvee
vaazhakkaimEl iru kuruvee
naaru tharaam, chakiri tharaam
kooTuNTaakkaan kooTE varoo

ambilipv said...

Baakki baagam ithaanu

veyillalle choodalle
thaNaniL iruppAn sukhamalle
Nee veruthe pokaruthe
nizhaL kittathe valayaruthe