2005-03-28

ഉറുമ്പേ ഉറുമ്പേ
എവിടയ്ക്ക്‌ പോണൂ?

പ്ലാല പര്‍ക്കാന്‍ പോണൂ.

പ്ലാല പര്‍ക്കാന്‍
കാട്ടില്‌ പോയപ്പോ
പ്ലാലേമപ്പടി ചോര.

ചോര കഴ്കാന്‍
നീറ്റ്‌ല്‌ പോയപ്പോ
നീറ്റിലപ്പടി വാള.

വാളേനെ കോര്‍ക്കാന്‍
വള്ളിക്ക്‌ പോയപ്പോ
വള്ളീലപ്പടി ചുണ്ടങ്ങ.

ചുണ്ടങ്ങേടെ കാതും കുത്തി
പട്ടര്‌ടെ കുട്ടീടെ കല്യാണം...!

No comments: